Sermon Podcast Episode:

April 11, 2021: “Their Mission, Our Mission” Matthew 10:1-15; Rev. Christy Polk

saint matthew (002)

Sermon Series: The Gospel According to Matthew